Firma roku | Firmaroku.cz

Firma roku

Cena Hospodářských novin Firma roku 2021 je určena všem firmám v České republice, které splňují následující podmínky:

Soutěž patří svým všeoborovým a regionálním zásahem k největším podnikatelským kláním v zemi. V hodnocení dosahujeme maximální objektivity a vytváříme zcela ojedinělé vzájemné porovnání účastníků v jednotlivých krajích i za celou Českou republiku.

Zájemci o účast v soutěži Firma roku 2021 odpovídají na stručné otázky, které charakterizují jejich firemní podnikání a také popisují svůj podnikatelský příběh. Nedílnou součástí hodnocení firem je také tzv. „scóring“, který zkoumá finanční ukazatele firem. Scóring vypočítává specializovaný software na základě rentability vlastního kapitálu a aktiv, běžné likvidity, pohotové likvidity a celkové zadluženosti, ale i její struktury, obrátky aktiv z tržeb, provozní marže a produktivity práce. V jednotlivých krajích hlasuje odborná porota složená ze zástupců partnerů, asociací a cechů (více viz Partneři). Pro každé regionální kolo je určeno 10 firem, které uspěly v hodnocení finančních ukazatelů, tzv. scóringu. Pořadí firem v jednotlivých krajích pak určuje odborná porota.

Do celorepublikového finále postupuje 14 vítězů krajských kol Firma roku 2021. Vítěze finálového kola určí celostátní porota. Vítězné firmy ze všech krajů se osobně prezentují před odbornou porotou. Ve finálovém kole záleží čistě na schopnostech prezentujících firem, jak se firmy orientují v konkurenčním prostředí, jak ambiciózní a reálné jsou jejich podnikatelské plány a jak přispívají k rozvoji okolí.

Pravidla soutěže

Tento statut soutěže (dále jen Statut) upravuje a stanovuje pravidla soutěže, podmínky účasti subjektů v soutěži, způsob rozhodování o vítězi soutěže a dalším ocenění soutěžících.

Vyhlašovatelem soutěže je deník Hospodářské noviny. Pořadatelem je komunikační agentura Communa. Posláním soutěže je podpora malého a středního podnikání a podnikatelů na území České republiky.


Účastníkem soutěže se může stát každá právnická osoba, která splňuje následující kvalifikační kritéria:

 • společnost podniká v ČR dle platných zákonů a je zapsána v obchodním rejstříku
 • společnost má alespoň dvouletou účetní historii
 • obrat společnosti nepřesahuje hranici 1,7 mld. Kč
 • účastník není v insolvenci dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
 • nemá v evidenci daňové nedoplatky
 • statutární zástupce nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání soutěžícího, nebo pro trestný čin proti majetku
 • společnost nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Soutěžící bude zařazen do příslušného kraje podle registrovaného sídla společnosti v den podání přihlášky do soutěže.

a) Pro společnosti, které zvítězily v celostátním finále, platí, že po dobu čtyř následujících soutěžních období nebudou hodnoceny.

b) Pro společnosti, které zvítězily v krajském kole, platí, že po dobu dvou následujících soutěžních období nebudou hodnoceny.

c) Pro společnosti, které se ve třech po sobě následujících letech umístily na 2. či 3. místě krajského kola, platí, že po dobu dvou následujících soutěžních období nebudou hodnoceny.

Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby s blízkým vztahem k pořadateli a dalším subjektům na soutěži spolupracujícím.

Počátek soutěže je stanoven na duben 2021. Počínaje tímto dnem se mohou do soutěže přihlásit všechny právnické osoby podnikající na území České republiky, které pravdivě a úplně vyplnily vstupní formulář přihlášky a splňují kvalifikační kritéria pro účast v soutěži. Vstupní formulář je nutné vyplnit online nejpozději do 15. června 2021.

Celostátnímu finále soutěže budou předcházet krajská kola, která proběhnou v termínu od září do října 2021. Vítěze finálového kola určí celostátní porota. Vítězné firmy ze všech krajů se osobně prezentují před odbornou porotou (začátkem listopadu). Celostátní finálové kolo proběhne v prosinci 2021 v Praze.


REGISTRACE DO SOUTĚŽÍ - duben - červen 2021


KRAJSKÁ KOLA SOUTĚŽÍ - září - říjen 2021

Ústecký kraj, Ústí nad Labem - 9. září 2021

Pardubický kraj, Pardubice - 15. září 2021

Královéhradecký kraj, Hradec Králové - 16. září 2021

Liberecký kraj, Liberec - 21. září 2021

Jihočeský kraj, České Budějovice - 23. září 2021

Karlovarský kraj, Karlovy Vary - 29. září 2021

Plzeňský kraj, Plzeň - 30. září 2021

Kraj Vysočina, Jihlava - 6. října 2021

Jihomoravský kraj, Brno - 7. října 2021

Olomoucký kraj, Olomouc - 13. října 2021

Zlínský kraj, Zlín - 20. října 2021

Moravskoslezský kraj, Ostrava - 21. října 2021

Středočeský kraj, Praha - 26. říjen 2021

Hlavní město Praha - 27. říjen 2021


CELOSTÁTNÍ FINÁLE -  prosinec 2020

Finálové poroty - volba Živnostníka roku 2021 - listopad 2021 (Praha)

Finálové poroty - volba Firmy roku 2021 - listopad 2021 (Praha)

Slavnostní vyhlášení celostátních výsledků - prosinec 2021 (Praha, Žofín)Účastníky krajských kol soutěže posuzuje odborná porota v počtu minimálně 5 členů. Krajská porota je jmenována z řad partnerů a podporovatelů projektu soutěže pořadatelskou agenturou Communa. Při výběru členů poroty je brán zřetel na znalost podnikatelského prostředí daného kraje.

Účastníky celostátního finále soutěže posuzuje odborná porota v počtu minimálně 8 členů. Porota celostátního finále je jmenována z řad partnerů, odborných podporovatelů projektu a významných osobností podnikatelské sféry v České republice pořadatelskou agenturou Communa.

Zpracování vstupních dat, hodnocení účastníků a jejich umístění v rámci krajského a finálového kola je plně v pravomoci porot a pořadatelské agentury Communa. Proti výsledkům hodnocení a rozhodnutí porot není možné podat odvolání, či se domáhat změny soudní cestou.

Přihlášení účastníků do soutěže probíhá ve dvou fázích:

Registrační fáze

Každý zájemce o účast v soutěži vyplní registrační formulář. Ten je možno vyplnit on-line v sekci registrace.

Registrační formulář obsahuje základní identifikační údaje zahrnující:

 • plný název firmy
 • obor podnikání
 • adresu
 • spojení na kontaktní osobu
 • internetové stránky
 • kraj

Přihlašovací fáze

Každý zájemce o účast v soutěži obdrží po odeslání registračních údajů a jejich zpracování pořadatelem soutěže na e-mail uvedené kontaktní osoby uživatelské jméno a heslo k osobní složce na www.firmaroku.cz. Pro účast v soutěži je nutné vyplnit druhou část registrace, která je umístěna v osobní složce. Druhý krok registrace je možné provést i v tištěné formě. Formulář druhého kroku registrace je možno vyžádat u pořadatele soutěže. Nesprávně nebo neúplně vyplněnou přihlášku je pořadatel oprávněn vyřadit z účasti na soutěži.

Druhá část registrace obsahuje odpovědi na 15 otázek souvisejících s podnikaním daného subjektu.

Třetí část registrace obsahuje doplňující informace jako jsou natočené krátké video o společnosti, logo společnosti a ilustrační obrázky produktů a výrobků či poskytovaných služeb. 

Poslední část obsahuje níže uvedené finanční údaje o vlastní společnosti za rok 2020, které nejsou povinné (může jít o konsolidované údaje nebo jen údaje o jednotlivé společnosti).

Rozvahové údaje:

 • aktiva - R (bez označení)
 • oběžná aktiva - R (C.)
 • zásoby - R (C. I.)
 • vlastní kapitál - R (A.)
 • závazky krátkodobé - R (B. III. + B. IV. 2. + B. IV. 3)

Údaje z Výkazu zisku a ztrát:

 • tržby - VZZ (I. + II. 1.)
 • hrubý zisk, tedy HV před zdaněním - VZZ (****)
 • osobní náklady - VZZ (C.)

Jiné:

 • počet zaměstnanců - DPPO (str. 6, odst. K, ř. 2)Hodnocení přihlášených účastníků probíhá v několika fázích.

Porovnávací fáze

Do první porovnávací fáze soutěže Firma roku se kvalifikuje každá  právnická osoba, která splnila všechny podmínky pro účast v soutěži, jak  jsou uvedeny v článku II., III. a V. tohoto statutu.

Podkladem pro výběr do krajské finálové 10 jsou údaje poskytnuté v přihlášce, dále reference na přihlášený subjekt, popř. přínos firmy pro region, síla podnikatelského příběhu atd. Dále je přihlíženo k poskytnutým ekonomickým ukazatelům. Pro určení celkového ekonomického skóre budou sloužit tyto poměrové ukazatele, vypočtené na základě dodaných finančních údajů:

 • ukazatele rentability
 • ukazatele likvidity
 • ukazatele zadluženosti
 • ukazatele aktivity
 • ukazatele ziskovosti
 • ukazatele produktivity

Váha všech ukazatelů bude stejná. Propočet na srovnatelnou bázi bude  proveden s pomocí střední hodnoty (mediánu) všech soutěžících.

 

Hodnocení v krajském kole soutěže

Do krajských kol soutěže postupuje v každém kraji 10 firem, které se  podle celkového hodnocení včetně ekonomického skóre umístily v žebříčku  nejlépe. Odborná krajská porota se sejde ke společnému rozhodnutí v den konání krajského kola. Konečné pořadí krajských finalistů je určeno na základě hodnocení poroty. Porota na místě diskutuje a hodnotí také další faktory, a to především přínos pro region, podnikatelské plány, péči o zaměstnance, pověst firmy, zajímá se  o podnikatelský příběh, může přihlédnout k webovým stránkám,  zjistit si reference o firmě, případně dojet se do firmy podívat atd. V neposlední řadě se v rámci jedné minuty finalisté sami ústně porotě představí. Každý z porotců napíše sám za sebe do výsledkové tabulky jím zvolené  pořadí soutěžících. Konečné pořadí určí součet z jednotlivých výsledkových tabulek (od nejmenšího do největšího). V případě rovnosti součtu bodů porota hlasuje, pokud i zde dojde k rovnosti, dostává konečný hlas zástupce titulárního partnera soutěže. Odborná porota krajského kola potvrdí výsledek rozhodnutí podpisem každého z porotců na výsledkové listině. Výsledkové listiny budou uloženy u pořadatele soutěže.

 

Hodnocení ve finálovém kole soutěže

Do finálového kola postupují vítězové jednotlivých krajských kol, finále se tedy účastní celkem 14 soutěžících. Pořadatel vyzve finalisty (př. jejich delegované zástupce) k osobní prezentaci před finálovou porotou. Prezentace finalistů rozšiřuje odborné porotě obraz firmy především o oblasti řízení lidských zdrojů, strategických plánů, komunikace, společenské odpovědnosti atp. V této fázi hodnocení posuzuje odborná porota především manažerské dovednosti zastupujícího manažera soutěžící firmy k dispozici má i veškeré informace z hráčských karet a výsledky krajských kol.

Delegáti firem na závěrečné porotě prezentují svou společnost, po prezentaci následují dotazy porotců. Bodové hodnocení probíhá na škále  1-10, přičemž 10 je známka pro nejlépe hodnocenou firmu, 1 je známka pro nejhůře hodnocenou firmu. Každý z porotců napíše sám za sebe do výsledkové tabulky jím zvolené bodování soutěžících a odevzdá je zástupci pořadatele, který řídí porotu. Konečné pořadí určí součet bodů za jednotlivé porotce – firma s nejvyšším dosaženým bodovým hodnocením se stává vítězem soutěže. V případě rovnosti bodů finalistů na některém z prvních tří míst dojde k  dodatečnému hlasování. Výsledky budou oznámeny během finálového galavečera. Výsledková listina bude uložena u pořadatele soutěže. Konečné výsledky budou zveřejněny na webových stránkách www.firmaroku.cz po oficiálním vyhlášení výsledků.

Absolutní vítěz soutěže získává věcné ceny a titul Firma roku 2021.

V průběhu soutěže jsou v rámci jednotlivých krajských kol udělována ocenění nejlepším firmám v krajích. Firmy získávají Cenu Hospodářských novin:

 • Firma roku Hlavního města Prahy 2021
 • Firma roku Jihočeského kraje 2021
 • Firma roku Jihomoravského kraje 2021
 • Firma roku Karlovarského kraje 2021
 • Firma roku Kraje Vysočina 2021
 • Firma roku Královéhradeckého kraje 2021
 • Firma roku Libereckého kraje 2021
 • Firma roku Moravskoslezského kraje 2021
 • Firma roku Olomouckého kraje 2021
 • Firma roku Pardubického kraje 2021
 • Firma roku Plzeňského kraje 2021
 • Firma roku Středočeského kraje 2021
 • Firma roku Ústeckého kraje 2021
 • Firma roku Zlínského kraje 2021

Pořadatel si vyhrazuje právo na udělení výjimečných cen a zvláštních uznání.

Veškerou korespondenci a komunikaci prosím směřujte na adresu pořadatele.

Korespondenční adresa pořadatele:

Communa s.r.o.

Františka Křížka 362/1, 170 00 Praha 7

Ostatní kontaktní údaje:

e-mail: info@firmaroku.cz

internet: www.firmaroku.cz


Registrací do soutěže dává účastník společnosti Communa s.r.o, se sídlem: Praha 7 - Holešovice, Františka Křížka 362/1, IČ: 275 99 264, jakožto pořadateli v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), GDPR, souhlas se zpracováním všech poskytnutých údajů pro obchodní a marketingové účely agentury, a to po dobu 5 let. Agentura je oprávněna poskytnout tyto údaje svým obchodním partnerům k reklamním a marketingovým účelům, a to i opakovaně. Seznam partnerů je uveřejněn na https://www.firmaroku.cz/partneri. Agentura je oprávněna poskytnout tyto údaje také v rámci koncernu MONETA, jehož součástí jsou společnosti MONETA Money Bank, MONETA Auto, MONETA Leasing a MONETA Stavební spořitelna k reklamním a marketingovým účelům, a to i opakovaně.

Účastník má právo souhlas kdykoli odvolat, stejně jako požadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i využít právo na přenositelnost údajů. Účastník má rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Účastník dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Pro odhlášení, příp. pro bližší informace o tom, jak zpracováváme osobní údaje a jaká jsou práva subjektů údajů nás, prosím, kontaktujte na telefonu 777 771 087 nebo e-mailu gdpr@brholding.cz.

Veškeré otázky tímto Statutem neupravené nebo nepředvídané budou řešeny s konečnou platností pořadatelem.

Pořadatel je povinen počínat si tak, aby byl zachován charakter soutěže a dobré mravy.

Pořadatel je oprávněn i v průběhu soutěže tento Statut vhodně a dle aktuálních potřeb doplnit či modifikovat. Tato skutečnost bude dána na vědomí zveřejněním aktuálního znění Statutu na internetových stránkách projektu.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo změnit ceny poskytované vítězům soutěže. Za ceny dodané do soutěže partnery nenese pořadatel odpovědnost.

Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž před jejím začátkem či v průběhu zrušit bez udání důvodů a bez náhrady. Na účast v soutěži a výhru v soutěži není právní nárok.

Proti rozhodnutí odborné poroty a pořadatele se není možné odvolat ani se domáhat změny soudní cestou.

Výlohy spojené s účastí v soutěži nese, pokud není dohodnuto jinak, účastník.

Účastník soutěže souhlasí a zavazuje se, že se bude v případě účasti ve finálovém kole soutěže či výhry účastnit marketingových či obdobných akcí pořadatele, eventuálně dalších partnerů.

Účastník soutěže souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Vyplněním a odesláním registračních formulářů k účasti v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s tímto statutem a zavazuje se plnit všechna jeho ustanovení.