Firma roku | Firmaroku.cz

Firma roku

Cena Hospodářských novin Firma roku 2022 je určena všem firmám v České republice, které splňují následující podmínky:

Soutěž patří svým všeoborovým a regionálním zásahem k největším podnikatelským kláním v zemi. V hodnocení dosahujeme maximální objektivity a vytváříme zcela ojedinělé vzájemné porovnání účastníků v jednotlivých krajích i za celou Českou republiku.

Zájemci o účast v soutěži Firma roku 2022 odpovídají na stručné otázky, které charakterizují jejich firemní podnikání a také popisují svůj podnikatelský příběh. Součástí hodnocení firem jsou také finanční ukazatele. Finanční ukazatele zkoumáme ve formě scóringu a pomocí Indexu CRIBIS. Scóring vypočítává specializovaný software na základě rentability vlastního kapitálu a aktiv, běžné likvidity, pohotové likvidity a celkové zadluženosti, ale i její struktury, obrátky aktiv z tržeb, provozní marže a produktivity práce a slouží k doplnění celkového hodnocení firmy. V případě, že uchazeč nepovinnou část přihlášky s finančnímu ukazateli nevyplní, nebo ji vyplní neúplně, pořadatel má právo doplnit podklad k finančnímu hodnocení tím, že zohlední Index CRIBIS, který je vypracován společností CRIF na základě veřejně dostupných dat (Short Report CRIBIS). Index CRIBIS je vypracován pro všechny účastníky krajského kola.

Index CRIBIS

Index CRIBIS vypočítává specializovaný software. Jde o vyhodnocení založené na finančních a nefinančních ukazatelích, které nabízí rychlý obraz o stavu společnosti. Hodnocení je určeno pro právnické osoby. Úroveň obchodního rizika je vyhodnocována pomocí CRIBIS TrafficLight. Semafor Cribis upozorňuje na negativní informace subjektu (insolvence, likvidace, vymáhání dluhu, bankrot atd.). Skupina TrafficLight hodnotí subjekty ekonomicky propojené skupiny na druhou úroveň vazeb.

Informace o jednotlivých soutěžících stejně jako informace ze sytému CRIBIS jsou poskytovány v dobré víře, pokud jde o jejich obsah, přesnost a aktuálnost. Nesmí být tudíž kopírovány nebo jinak distribuovány než v rámci hodnocení soutěže. Jsou poskytovány pořadateli soutěží a jednotlivým porotcům soutěže pouze jako podklad pro hodnocení TOP 10. Jakákoli uvedená informace nesmí být použita pro komerční účely (distribuce, prodej, zpřístupnění třetím stranám). Vyobrazení, ochranné známky a značky jsou rovněž chráněny příslušnými právními předpisy, a nesmí být reprodukovány nebo přivlastněny jiným způsobem než s písemným souhlasem jejich vlastníků.

Pro každé regionální kolo je vybráno 10 firem. V jednotlivých krajích hlasuje odborná porota složená ze zástupců partnerů, asociací a cechů (více viz Partneři), která pak určuje pořadí firem v jednotlivých krajích.

Do celorepublikového finále postupuje 14 vítězů krajských kol Firma roku 2022. Vítěze finálového kola určí celostátní porota. Vítězné firmy ze všech krajů se osobně prezentují před odbornou porotou. Ve finálovém kole záleží čistě na schopnostech prezentujících firem, jak se firmy orientují v konkurenčním prostředí, jak ambiciózní a reálné jsou jejich podnikatelské plány a jak přispívají k rozvoji okolí.

Pravidla soutěže

Tento statut soutěže (dále jen Statut) upravuje a stanovuje pravidla soutěže, podmínky účasti subjektů v soutěži, způsob rozhodování o vítězi soutěže a dalším ocenění soutěžících.

Vyhlašovatelem soutěže je deník Hospodářské noviny. Pořadatelem je komunikační agentura Communa. Posláním soutěže je podpora malého a středního podnikání a podnikatelů na území České republiky.


Účastníkem soutěže se může stát každá právnická osoba, která splňuje následující kvalifikační kritéria:

 • společnost podniká v ČR dle platných zákonů a je zapsána v obchodním rejstříku
 • společnost má alespoň dvouletou účetní historii
 • obrat společnosti nepřesahuje hranici 1,7 mld. Kč
 • účastník není v insolvenci dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
 • nemá v evidenci daňové nedoplatky
 • statutární zástupce nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání soutěžícího, nebo pro trestný čin proti majetku
 • společnost nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Soutěžící bude zařazen do příslušného kraje podle registrovaného sídla společnosti v den podání přihlášky do soutěže.

a) Pro společnosti, které zvítězily v celostátním finále, platí, že po dobu čtyř následujících soutěžních období nebudou hodnoceny.

b) Pro společnosti, které zvítězily v krajském kole, platí, že po dobu dvou následujících soutěžních období nebudou hodnoceny.

c) Pro společnosti, které se ve třech po sobě následujících letech umístily na 2. či 3. místě krajského kola, platí, že po dobu dvou následujících soutěžních období nebudou hodnoceny.

Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby s blízkým vztahem k pořadateli a dalším subjektům na soutěži spolupracujícím.

Počátek soutěže je stanoven na duben 2022. Počínaje tímto dnem se mohou do soutěže přihlásit všechny právnické osoby podnikající na území České republiky, které pravdivě a úplně vyplnily vstupní formulář přihlášky a splňují kvalifikační kritéria pro účast v soutěži. Vstupní formulář je nutné vyplnit online nejpozději do 30. června 2022.

Celostátnímu finále soutěže budou předcházet krajská kola, která proběhnou v termínu od září do října 2022. Vítěze finálového kola určí celostátní porota. Vítězné firmy ze všech krajů se osobně prezentují před odbornou porotou (začátkem listopadu). Celostátní finálové kolo proběhne v prosinci 2022 v Praze.


REGISTRACE DO SOUTĚŽÍ - duben - červen 2022


KRAJSKÁ KOLA SOUTĚŽÍ - září - říjen 2022

Ústecký kraj, Ústí nad Labem - září 2022

Pardubický kraj, Pardubice - září 2022

Královéhradecký kraj, Hradec Králové - září 2022

Liberecký kraj, Liberec - září 2022

Jihočeský kraj, České Budějovice - září 2022

Karlovarský kraj, Karlovy Vary - září 2022

Plzeňský kraj, Plzeň - září 2022

Kraj Vysočina, Jihlava - říjen 2022

Jihomoravský kraj, Brno - říjen 2022

Olomoucký kraj, Olomouc - říjen 2022

Zlínský kraj, Zlín - říjen 2022

Moravskoslezský kraj, Ostrava - říjen 2022

Středočeský kraj, Praha - říjen 2022

Hlavní město Praha - říjen 2022


CELOSTÁTNÍ FINÁLE -  prosinec 2022

Finálové poroty - volba Živnostníka roku 2022 - listopad 2022 (Praha)

Finálové poroty - volba Firmy roku 2022 - listopad 2022 (Praha)

Slavnostní vyhlášení celostátních výsledků - prosinec 2022 (Praha, Žofín)Účastníky krajských kol soutěže posuzuje odborná porota v počtu minimálně 5 členů. Krajská porota je jmenována z řad partnerů a podporovatelů projektu soutěže pořadatelskou agenturou Communa. Při výběru členů poroty je brán zřetel na znalost podnikatelského prostředí daného kraje.

Účastníky celostátního finále soutěže posuzuje odborná porota v počtu minimálně 8 členů. Porota celostátního finále je jmenována z řad partnerů, odborných podporovatelů projektu a významných osobností podnikatelské sféry v České republice pořadatelskou agenturou Communa.

Zpracování vstupních dat, hodnocení účastníků a jejich umístění v rámci krajského a finálového kola je plně v pravomoci porot a pořadatelské agentury Communa. Proti výsledkům hodnocení a rozhodnutí porot není možné podat odvolání, či se domáhat změny soudní cestou.

Přihlášení účastníků do soutěže probíhá ve dvou fázích:

Registrační fáze

Každý zájemce o účast v soutěži vyplní registrační formulář. Ten je možno vyplnit on-line v sekci registrace.

Registrační formulář obsahuje základní identifikační údaje zahrnující:

 • plný název firmy
 • obor podnikání
 • adresu
 • spojení na kontaktní osobu
 • internetové stránky
 • kraj

Přihlašovací fáze

Každý zájemce o účast v soutěži obdrží po odeslání registračních údajů a jejich zpracování pořadatelem soutěže na e-mail uvedené kontaktní osoby uživatelské jméno a heslo k osobní složce na www.firmaroku.cz. Pro účast v soutěži je nutné vyplnit druhou část registrace, která je umístěna v osobní složce. Druhý krok registrace je možné provést i v tištěné formě. Formulář druhého kroku registrace je možno vyžádat u pořadatele soutěže. Nesprávně nebo neúplně vyplněnou přihlášku je pořadatel oprávněn vyřadit z účasti na soutěži.

Druhá část registrace obsahuje odpovědi na 15 otázek souvisejících s podnikaním daného subjektu.

Třetí část registrace obsahuje doplňující informace jako jsou natočené krátké video o společnosti, logo společnosti a ilustrační obrázky produktů a výrobků či poskytovaných služeb. 

Poslední část obsahuje níže uvedené finanční údaje o vlastní společnosti za rok 2020, které nejsou povinné (může jít o konsolidované údaje nebo jen údaje o jednotlivé společnosti).

Rozvahové údaje:

 • aktiva - R (bez označení)
 • oběžná aktiva - R (C.)
 • zásoby - R (C. I.)
 • vlastní kapitál - R (A.)
 • závazky krátkodobé - R (B. III. + B. IV. 2. + B. IV. 3)

Údaje z Výkazu zisku a ztrát:

 • tržby - VZZ (I. + II. 1.)
 • hrubý zisk, tedy HV před zdaněním - VZZ (****)
 • osobní náklady - VZZ (C.)

Jiné:

 • počet zaměstnanců - DPPO (str. 6, odst. K, ř. 2)Hodnocení přihlášených účastníků probíhá v několika fázích.

Porovnávací fáze

Do první porovnávací fáze soutěže Firma roku se kvalifikuje každá  právnická osoba, která splnila všechny podmínky pro účast v soutěži, jak  jsou uvedeny v článku II., III. a V. tohoto statutu. Podkladem pro  výběr do krajské finálové TOP 10 jsou údaje poskytnuté v přihlášce, dále  reference na přihlášený subjekt, přínos firmy pro region, síla  podnikatelského příběhu, webové stránky atd. Firmy jsou bodovány vstupní  komisí pořadatele. Do krajského kola postupuje v každém kraji 10 firem,  které získají největší počet bodů.


Hodnocení v krajském kole soutěže

Do krajských kol soutěže postupuje v každém kraji 10 firem, které se  podle celkového hodnocení vstupní komise umístily v žebříčku nejlépe. Odborná krajská porota, která se skládá ze zástupců partnerů, regionálních podnikatelů, zástupců svazů, cechů, asociací, se sejde ke společnému rozhodnutí v den konání krajského kola. Konečné pořadí krajských finalistů je určeno na základě hodnocení krajské poroty. Porota na místě diskutuje a hodnotí také další faktory, a to především přínos pro region, podnikatelský nápad a plány, péči o zaměstnance, pověst firmy, zajímá se o podnikatelský příběh, reference o firmě. V průběhu krajského kola je také poskytnut prostor pro osobní představení firmy. Konečné pořadí TOP 10 určí součet z jednotlivých výsledkových tabulek porotců. V případě rovnosti součtu bodů porota hlasuje. Odborná porota krajského kola potvrdí výsledek rozhodnutí podpisem každého z porotců na výsledkové listině. Výsledkové listiny jsou uloženy po dobu 1 roku u pořadatele soutěže.

 

Hodnocení ve finálovém kole soutěže

Do finálového kola postupují vítězové jednotlivých krajských kol, finále se tedy účastní celkem 14 soutěžících. Pořadatel vyzve finalisty (př. jejich delegované zástupce) k osobní prezentaci před finálovou porotou. Prezentace finalistů rozšiřuje odborné porotě obraz firmy především o oblasti řízení lidských zdrojů, strategických plánů, komunikace, společenské odpovědnosti atp. V této fázi hodnocení posuzuje odborná porota především manažerské dovednosti zastupujícího manažera soutěžící firmy k dispozici má i veškeré informace z hráčských karet a výsledky krajských kol.

Delegáti firem na závěrečné porotě prezentují svou společnost, po prezentaci následují dotazy porotců. Bodové hodnocení probíhá na škále  1-10, přičemž 10 je známka pro nejlépe hodnocenou firmu, 1 je známka pro nejhůře hodnocenou firmu. Každý z porotců napíše sám za sebe do výsledkové tabulky jím zvolené bodování soutěžících a odevzdá je zástupci pořadatele, který řídí porotu. Konečné pořadí určí součet bodů za jednotlivé porotce – firma s nejvyšším dosaženým bodovým hodnocením se stává vítězem soutěže. V případě rovnosti bodů finalistů na některém z prvních tří míst dojde k  dodatečnému hlasování. Výsledky budou oznámeny během finálového galavečera. Výsledková listina bude uložena u pořadatele soutěže. Konečné výsledky budou zveřejněny na webových stránkách www.firmaroku.cz po oficiálním vyhlášení výsledků.

Absolutní vítěz soutěže získává věcné ceny a titul Firma roku 2022.

V průběhu soutěže jsou v rámci jednotlivých krajských kol udělována ocenění nejlepším firmám v krajích. Firmy získávají Cenu Hospodářských novin:

 • Firma roku Hlavního města Prahy 2022
 • Firma roku Jihočeského kraje 2022
 • Firma roku Jihomoravského kraje 2022
 • Firma roku Karlovarského kraje 2022
 • Firma roku Kraje Vysočina 2022
 • Firma roku Královéhradeckého kraje 2022
 • Firma roku Libereckého kraje 2022
 • Firma roku Moravskoslezského kraje 2022
 • Firma roku Olomouckého kraje 2022
 • Firma roku Pardubického kraje 2022
 • Firma roku Plzeňského kraje 2022
 • Firma roku Středočeského kraje 2022
 • Firma roku Ústeckého kraje 2022
 • Firma roku Zlínského kraje 2022

Pořadatel si vyhrazuje právo na udělení výjimečných cen a zvláštních uznání.

Veškerou korespondenci a komunikaci prosím směřujte na adresu pořadatele.

Korespondenční adresa pořadatele:

Communa s.r.o.

Františka Křížka 362/1, 170 00 Praha 7

Ostatní kontaktní údaje:

e-mail: info@firmaroku.cz

internet: www.firmaroku.cz


Registrací do soutěže dává účastník společnosti Communa s.r.o, se sídlem: Praha 7 - Holešovice, Františka Křížka 362/1, IČ: 275 99 264, jakožto pořadateli v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), GDPR, souhlas se zpracováním všech poskytnutých údajů pro obchodní a marketingové účely agentury, a to po dobu 5 let. Agentura je oprávněna poskytnout tyto údaje svým obchodním partnerům k reklamním a marketingovým účelům, a to i opakovaně. Seznam partnerů je uveřejněn na https://www.firmaroku.cz/partneri. Agentura je oprávněna poskytnout tyto údaje také v rámci koncernu MONETA, jehož součástí jsou společnosti MONETA Money Bank, MONETA Auto, MONETA Leasing a MONETA Stavební spořitelna k reklamním a marketingovým účelům, a to i opakovaně.

Účastník má právo souhlas kdykoli odvolat, stejně jako požadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i využít právo na přenositelnost údajů. Účastník má rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Účastník dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Pro odhlášení, příp. pro bližší informace o tom, jak zpracováváme osobní údaje a jaká jsou práva subjektů údajů nás, prosím, kontaktujte na telefonu 777 771 087 nebo e-mailu gdpr@brholding.cz.

Veškeré otázky tímto Statutem neupravené nebo nepředvídané budou řešeny s konečnou platností pořadatelem.

Pořadatel je povinen počínat si tak, aby byl zachován charakter soutěže a dobré mravy.

Pořadatel je oprávněn i v průběhu soutěže tento Statut vhodně a dle aktuálních potřeb doplnit či modifikovat. Tato skutečnost bude dána na vědomí zveřejněním aktuálního znění Statutu na internetových stránkách projektu.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo změnit ceny poskytované vítězům soutěže. Za ceny dodané do soutěže partnery nenese pořadatel odpovědnost.

Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž před jejím začátkem či v průběhu zrušit bez udání důvodů a bez náhrady. Na účast v soutěži a výhru v soutěži není právní nárok.

Proti rozhodnutí odborné poroty a pořadatele se není možné odvolat ani se domáhat změny soudní cestou.

Výlohy spojené s účastí v soutěži nese, pokud není dohodnuto jinak, účastník.

Účastník soutěže souhlasí a zavazuje se, že se bude v případě účasti ve finálovém kole soutěže či výhry účastnit marketingových či obdobných akcí pořadatele, eventuálně dalších partnerů.

Účastník soutěže souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Vyplněním a odesláním registračních formulářů k účasti v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s tímto statutem a zavazuje se plnit všechna jeho ustanovení.